Játékszabályzat - LifeTV Instagram - nyereményjáték

2022.05.18. I 11:40
Az alábbiakban a LifeTV Instagram-oldalon poszt formájában, 2022.05.18-án meghirdetett nyereményjáték szabályzata olvasható:
1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat Media Vivantis Zrt. (továbbiakban: Szervező) által kezelt LifeTV Instagram-oldalon futó poszt formájában meghirdetett nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), a következő feltételekkel.

2. A játék résztvevői

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében törvényes képviselője járhat el. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

· A játék időtartama: 2022.05.18. - 2022. 05. 22.
· Sorsolás: A játék 5 napos időtartamban fut, a sorsolás 2022.05.23-án hétfőn történik, és a nyertest is ekkor hirdetjük ki a poszt alatt kommentben.
· Nyertesek száma: 1 fő
· Nyeremény: Szabó Ádám Csaba által készített kerámia tárgy

A játék menete:

A játékosok feladata a megjelölt posztban feltüntetett szempontokat teljesíteni a rögzített időpontig. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Instagram-oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia, pontosabban: lájkolni az LifeTV Instagram-oldalt és megjelölni egy ismerősét kommentben. A Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek számát. A nyertest/nyerteseket a poszt alá kommentelők közül, sorsolóprogram segítségével hirdetjük ki.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a fentebb részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket a Szervező Instagramon keresztül értesíti a sorsolásra megjelölt időpontot követő két napon belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

· ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
· ha az értesítő üzenetre 2 napon belül nem válaszol;
· ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
· jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
· adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes az üzenetben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremény átvétele

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram-üzenetben és/vagy e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A nyeremények átvétele személyesen, a Media Vivantis Zrt. által a nyertesekkel leegyeztetett időpontban és megadott budapesti székhelyen történik. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Hozzájárulás

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
A nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.